PHÒNG GD&ĐT QUỲ HỢP THỜI KHÓA BIỂU VÙNG ĐAN TRƯỜNG TH CHÂU LỘC NĂM HỌC 2012 - 2013 LỚP BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 1 CHÀO CỜ HỌC VẦN (Cô Sơn) HỌC VẦN (Cô Sơn) HỌC VẦN (Cô Sơn) THỂ DỤC (T. Khánh) SÁNG 2 HỌC VẦN (Cô Sơn) HỌC ...