Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Châu Lộc
Thông báo
Hình ảnh tiêu biểu
  • Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 11
Danh sách Đảng viên

Danh sách Đảng viên

TT HỌ VÀ TÊN NAM DÂN TỘC CHỨC VỤ NỮ 1 Nguyễn Công Thành Nam Kinh Bí thư - HT 2 Nguyễn Thị Hoa Nữ Kinh PBT - PHT Bùi Thị Thu Hoài Nữ Kinh Cấp ủy 3 Nguyễn Thị Cúc Nữ Kinh Phó HT - CTCĐ 4 Lê Thị Hải Yến Nữ Kinh TT ...
Diễn văn khai mạc và chương trình đại hội Chi bộ

Diễn văn khai mạc và chương trình đại hội Chi bộ

®¶ng Céng S¶n ViÖt Nam diÔn v¨n khai m¹c ®¹i héi chi bé nhiÖm kú 2012 - 2014 KÝnh th­a quý vÞ ®¹i biÓu cïng toµn thÓ c¸c ®ång chÝ §¶ng viªn trong Chi bé tr­êng TiÓu häc Thä Hîp! D­íi sù l·nh ®¹o cña ®¶ng Céng s¶n ViÖtNam. §Êt n­íc ta ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn vµ ®æi míi vÒ mäi ...