- Chủ tịch: Nguyễn Thị Cúc - Lương Quốc Vương - Hồ Thị Quế...