TT Giáo viên chủ nhiệm lớp Lớp 1 Lê Thị Hải Yến 1A 2 Phạm Thị Hà 1B 3 Bùi Thị Sơn 1C 4 Nguyễn Ngọc Huyền 1D 5 Vi Thị Thuyên 2A 6 Sầm Thị Khuyên 2B 7 Trương Thị Chiến 2C 8 Ngô Thị Hồng ...