Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Châu Lộc
Thông báo
Hình ảnh tiêu biểu
  • Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 17
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sáng kiến kinh nghiệm: Rèn chữ viết cho học sinh lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm Rèn chữ viết cho học sinh lớp 3 " Nét chữ là nết người" A. §Æt vÊn ®Ò Yªu ng­êi bao nhiªu ta cµng yªu nghÒ bÊy nhiªu. Víi nh÷ng ai nguyÖn g¾n bã c¶ cuéc ®êi m×nh víi nghÒ d¹y häc, lµ nghÒ vinh quang nhÊt trong nh÷ng nghÒ vinh quang, th× sÏ hiÓu thÕ nµo: NÐt ch÷ lµ nÕt ng­êi. Tr¶i qua 20 n¨m lµm nghÒ d¹y häc cïng c¶ qu¸ tr×nh häc...

Sáng kiến kinh nghiệm

Rèn chữ viết cho học sinh lớp 3

" Nét chữ là nết người"

A. §Æt vÊn ®Ò

Yªu ng­êi bao nhiªu ta cµng yªu nghÒ bÊy nhiªu.

     Víi nh÷ng ai nguyÖn g¾n bã c¶ cuéc ®êi m×nh víi nghÒ d¹y häc, lµ nghÒ   vinh quang nhÊt trong nh÷ng nghÒ vinh quang, th× sÏ hiÓu  thÕ nµo: NÐt ch÷ lµ nÕt ng­êi.

     Tr¶i qua 20 n¨m lµm nghÒ d¹y häc cïng c¶ qu¸ tr×nh häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó cã thÓ thÊy r»ng: Ng­êi häc giái cã thÓ do di truyÒn, nh­ng ®Ó cã ch÷ viÕt ®Ñp, th× ph¶i kiªn tr× vµ cÈn thËn. Kiªn tr×, cÈn thËn: §iÒu ®ã thËt quan träng ®èi víi mçi con ng­êi. Bëi kh«ng chØ gióp ta lµm tèt mäi c«ng viÖc, mµ cßn ®­îc mäi ng­êi tin t­ëng.

"Kh«ng thÇy ®è mµy lµm nªn"

      NÕu lu«n ®­îc tiÕp xóc víi c¸c thÇy, c« gi¸o cã ch÷ viÕt ®Ñp, chuÈn mùc, ®ã sÏ lµ mét ®iÒu kiÖn tèt ®Ó c¸c em cã ý thøc trau dåi ch÷ viÕt. Nh×n vµo mét bµi viÕt, bµi kiÓm tra lµm ®óng c¶, nh­ng ch÷ viÕt xÊu, tr×nh bµy cÈu th¶, kh«ng thÓ cho ®iÓm tèi ®a. Nh­ng nÕu sai, sãt chót Ýt, bï l¹i ch÷ viÕt râ rµng, tr×nh bµy khoa häc ... ch¾c ch¾n sÏ g©y ®­îc t×nh c¶m cña thÇy c«. §ã còng lµ ®éng lùc tèt gióp c¸c em v­¬n lªn trong häc tËp.

     “GÇn mùc th× ®en, gÇn ®Ìn th× s¸ng”, “ Häc thÇy kh«ng tÇy häc b¹n”.

 Ngåi gÇn b¹n viÕt ch÷ ®Ñp, ch÷ em ®ã sÏ ®Ñp dÇn lªn.

      RÌn luyÖn ch÷  ngµy cµng ®Ñp h¬n còng lµ rÌn luyÖn  tÝnh c¸ch cña m×nh tèt h¬n. ®iÒu nµy kh«ng ph¶i ai còng lµm ®­îc.

 1Thùc tr¹ng:

VÒ phÝa Gi¸o viªn:

      Ngµnh Gi¸o dôc chóng ta ®· cã nh÷ng ®ît ph¸t ®éng phong trµo trong c¸c tr­êng häc. Cã nh÷ng kú thi dµnh cho gi¸o viªn, häc sinh, nh÷ng tiªu chuÈn cho ch÷ viÕt. Nh­ng mét sè gi¸o viªn vÉn cßn ch­a chó ý trau dåi tÝnh chuÈn mùc trong ch÷ viÕt, mµ chØ chó träng viÖc truyÒn thô kiÕn thøc cho häc sinh.

 b.VÒ phÝa häc sinh:

     Tõ nhiÒu n¨m nay, häc sinh cã thãi quen dïng bót, mùc, vë viÕt rÊt tuú tiÖn. Ch­a chÞu khã luyÖn ch÷, kh«ng cã nhiÒu b¹n viÕt ch÷ ®Ñp ®Ó häc tËp.

c. VÒ phÝa phô huynh:

     Mua bót, mùc, vë viÕt cho con kh¸ tuú tiÖn, ch­a hoµn toµn theo qui ®Þnh, Ýt quan t©m tíi viÖc luyÖn ch÷ cho con, th­êng hay lo thóc dôc con häc To¸n, lµm V¨n.

      Víi thùc tr¹ng nh­ vËy, t«i rÊt b¨n kho¨n vµ cã suy nghÜ trao ®æi víi c¸c ®ång nghiÖp, nh­ng cßn e ng¹i v× thÊy ai còng lo c¸c vÊn ®Ò: Båi d­ìng häc sinh giái; Phô ®¹o häc sinh yÕu kÐm; Hay tæ chøc c¸c trß ch¬i häc tËp ...vv. Trong khi ®ã c¸c líp t«i d¹y, ch÷ viÕt cña häc sinh ®­îc rÊt nhiÒu ng­êi khen.

      §­îc sù gióp ®ì cña BGH nhµ tr­êng,nh÷ng n¨m qua t«i lu«n ®­îc ph©n c«ng gi¶ng d¹y líp 3.

      N¨m häc 2009- 2010 nµy t«i tiep tuc ®­îc d¹y líp 3.Tæng sè líp kh«ng ®«ng: 27 em,  nh­ng chÊt l­îng kh«ng ®ång  ®Òu, cã mét sè em ®¸nh gi¸ h¹nh kiÓm míi ®¹t 6/8 nhËn xÐt.

     Nh­ng ®iÒu mµ t«i thËt sù lo l¾ng chÝnh lµ ch÷ viÕt. Sau hai tuÇn «n tËp hÌ vµ hai tuÇn thùc häc, t«i ®· ph©n lo¹i nh­ sau:

 

Tæng sè häc sinh

Lo¹i A+

Lo¹i A

Lo¹i B

Tsè

%

Tsè

%

Tsè

%

24

02

8.2

06

25

16

66.8

Kh«ng chØ ph©n lo¹i theo nhãm A+, A, B, trong mçi nhãm. T«i cßn t×m hiÓu nguyªn nh©n nh­:

+ Sai chÝnh t¶ do: §äc ph¸t ©m kh«ng chuÈn (§äc ngäng), v× ®Æc ®iÓm ®Þa ph­¬ng:  l /n, d/gi… thanh ng·/ thanh hái …

+ ViÕt kh«ng ®óng kÝch cì: vÝ dô con ch÷   h, g, k, … yªu cÇu chØ viÕt hai ly r­ìi nh­ng l¹i viÕt hai hoÆc ba ly.

+ Do viÕt cÈu th¶, bót viÕt, vë viÕt hoÆc do ¶nh h­ëng cña bµn ghÕ, ¸nh s¸ng, vÞ trÝ ngåi.

VÝ dô:,…viÕt kh«ng ®óng kÝch cì, hay sai l«Ü chÝnh t¶ do ®äc ch­a tèt, ch­a ch¨m häc …

  …vë viÕt bÈn, hay xÐ, viÕt kh«ng ®óng kÝch cì …do kh«ng tËp trung khi viÕt, viÕt b»ng bót bi …

 …c¸c ch÷ in hoa viÕt ch­a ®óng , do ch­a biÕt viÕt …

      Trong cuéc häp phô huynh ®Çu n¨m, t«i cho phô huynh xem vë viÕt cña con, em m×nh. Qua trao ®æi thÊy phô huynh kh«ng chØ muèn con, em cña m×nh häc giái mµ ch÷ viÕt còng ph¶i ®Ñp, râ rµng. ë líp 1, c¸c bËc phô huynh còng rÊt quan t©m tíi viÖc ®äc, viÕt cña c¸c em, nh­ng thÊy con ®äc, viÕt ®ù¬c råi th× do  c«ng viÖc mµ l¬i lµ dÇn vµ Ø l¹i cho c« gi¸o, cho nhµ tr­êng. Qu¸ tr×nh tõ líp 1 sang líp 2 lµ mét khóc ngoÆt lín ®èi víi c¸c em häc sinh, do sè m«n häc vµ l­îng kiÕn thøc t¨ng lªn, c« gi¸o lo truyÒn thô kiÕn thøc, nªn viÖc luyÖn ch÷ viÕt cho c¸c em cã phÇn nµo xem nhÑ. Ng­êi x­a ®· cã c©u “ V¨n «n, vâ luyÖn”  ch÷ viÕt còng vËy, nhÊt lµ c¸c em cßn ë løa tuæi thÝch ch¬i.

     B­íc ®Çu n¾m ®­îc thuËn lîi còng nhiÒu, mµ khã kh¨n còng kh«ng Ýt vÒ líp. T«i b¾t tay vµo x©y dùng mét kÕ ho¹ch cô thÓ víi c¸ nh©n t«i, víi häc sinh vµ kh«ng thÓ kh«ng nãi tíi sù gióp ®ì cña c¸c bËc phô huynh vµ sù chØ ®¹o s¸t sao cña Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng.

B. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò

      VÒ phÝa Ban Gi¸m hiÖu nhµ tr­êng:

      C¸c ®ång chÝ trong Ban gi¸m hiÖu ®· cã mét kÕ ho¹ch chØ ®¹o tõ trªn xuèng d­íi kh¸ cô thÓ. C¸c mÉu chuÈn cña ch÷ viÕt ®­îc viÕt râ rµng, phãng to, ®ãng khung treo ë phßng chuyªn m«n. C¸c tiªu chuÈn xÕp lo¹i gi¸o viªn ®Òu g¾n víi ch÷ viÕt HS ®ù¬c triÓn khai ngay trong cuéc häp héi ®ång gi¸o viªn ®Çu n¨m, trong h«Þ nghÞ c«ng nh©n viªn chøc cña tr­êng ®Çu n¨m häc. §ång thêi ®­îc nh¾c th­êng xuyªn trong c¸c kú häp héi ®ång, häp thi ®ua, kiÓm tra hå s¬, triÓn khai vÒ c¸c khèi tæ, qu¸n triÖt tíi tõng c¸ nh©n gi¸o viªn. C¸c ®ång chÝ trong Ban gi¸m hiÖu ®Òu cã bé hå s¬ ®Ñp, khoa häc.MÆc dï n¨m häc nµy GV hÇu nh­ ®· so¹n bµi b»ng vi tÝnh, nh­ng kh«ng v× thÕ mµ vai trß rÌn luyÖn ch÷ viÕt cña mçi GV bÞ xem nhÑ. BGH, c¸c ®ång chÝ tæ tr­ëng, tæ phã chuyªn m«n lu«n nh¾c nhë viÖc luyÖn ch÷ vµ viÕt ch÷ thËt chuÈn mùc trong hå s¬. NhÊt lµ trªn b¶ng líp khi thùc tËp dù giê vµ c¶ h»ng ngµy, h¹n chÕ tèi ®a sai sãt.

. VÒ C¸ nh©n t«i:

      Liªn tôc mÊy n¨m liÒn t«i ®­îc gi¶ng d¹y líp 3. Bëi vËy, t«i ®· n¾m ®­îc chuÈn kiÕn thøc-kü n¨ng cña tõng m«n, ph©n m«n víi c¸c em. BiÕt cÇn më réng, n©ng cao nh÷ng g× víi häc sinh kh¸ giái; nhÊn m¹nh phÇn nµo víi häc sinh yÕu. Trong c¸c tiÕt häc t«i ®· biÕt phèi hîp c¸c ph­¬ng ph¸p víi h×nh thøc tæ chøc d¹y häc nµo cho phï hîp. §ång thêi tõ khi ®­îc cÇm viªn phÊn ®øng trªn bôc gi¶ng ®Õn nay, ngoµi lßng kh¸t khao truyÒn thô kiÕn thøc cho c¸c em víi kh¶ n¨ng cã thÓ cña m×nh.T«i cßn lu«n mong muèn c¸c em viÕt ch÷ ®óng, râ rµng, ®Ñp.

     §Ó c¸c em“ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn” theo ®óng nghÜa cña nã. V× vËy, mét mÆt t«i t¨ng c­êng th¨m líp dù giê, thùc tËp, ®Ó häc hái ®ång nghiÖp, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, ®Ó cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc d¹y häc phï hîp víi tõng ®èi t­äng häc sinh.

     §ång thêi dùa vµo viÖc ph©n lo¹i häc sinh theo tiªu chuÈn ch÷ viÕt, t«i tiÕn hµnh luyÖn ch÷ viÕt cho c¸c em.

     §Ó lµm ®­îc tèt t«i thÊy cÇn ph¶i cã ®ñ sù tù tin.Tr­íc hÕt, t«i ®Çu t­ vµo bé hå s¬ c¸ nh©n: víi giÊy viÕt tèt, dßng kÎ theo chuÈn, bäc b×a ®Ñp, nh·n vë râ rµng, bót thanh ®Ëm, ®Çu t­ thêi gian hå s¬ vÒ ch÷ viÕt, h×nh thøc ®Ñp vµ khoa häc. §Æc biÖt c¸c con ch÷ viÕt ®óng theo mÉu.  VÞ trÝ ®Æt c¸c thanh: Thanh hái (?), thanh ng· (  ), …

             "Kh«ng cã viÖc g× khã, chØ sî lßng kh«ng bÒn"

     Kh«ng tù b»ng lßng, t«i mua vë luyÖn ch÷, quan s¸t ch÷ mÉu, m­în vë luyÖn ch÷ nh÷ng ®ång chÝ viÕt ®Ñp ®Ó häc tËp. KÕt qu¶ liªn tôc trong nh÷ng  n¨m häc võa qua, bé hå s¬ cña t«i lu«n ®­îc xÕp lo¹i tèt xuÊt s¾c, kh«ng chØ v× chÊt l­îng mµ cßn c¶ vÒ h×nh thøc. N¨m häc 2007 – 2008, tÊt c¶ nh÷ng lÇn kiÓm tra cña tæ, BGH, kiÓm tra toµn diÖn cña tr­êng, thanh tra toµn diÖn cña phßng bé hå s¬ cña t«i vÉn tiÕp tôc ®­îc ®¸nh gi¸ cao. Nh÷ng n¨m häc tr­íc, trong c¸c cuéc thi Vë S¹ch, ch÷ ®Ñp t¹i tr­êng hay ë huyÖn líp t«i lu«n ®­îc khen vµ ®· cã thµnh tÝch ®­a vÒ cho tr­êng: hai em ®i thi vµ ®· ®¹t gi¶i nhÊt, gi¶i nh× cña huyÖn n¨m häc 2005- 2006.

     TÊt c¶ nh÷ng g× ®· ®¹t ®­îc gióp t«i thªm tù tin ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña m×nh trong n¨m häc nµy.

     Víi ®Æc ®iÓm t©m lý cña häc sinh tiÓu häc, qu¸ tr×nh nhËn thøc tiÕp thu kiÕn thøc lµ tõ trùc quan sinh ®éng ®Õn t­ duy trõu t­îng. T«i nghÜ trùc quan quan träng nhÊt  víi häc sinh ®ã lµ ch÷ viÕt hµng ngµy cña gi¸o viªn viÕt trªn b¶ng, v× vËy lóc t«i viÕt, t«i lu«n ý thøc viÕt thËt cÈn thËn, tr×nh bµy râ rµng, ®Ñp, tr¸nh xo¸ ®i xo¸ l¹i, sai lçi chÝnh t¶, kh«ng viÕt t¾t. D­íi c¸c môc bµi t«i lu«n dïng th­íc kÎ ngang ngay ng¾n. Khi viÕt trªn b¶ng kh«ng « ly ,t«i cè g¾ng c¨n ®é cao c¸c con  ch÷, kho¶ng c¸ch c¸c ch÷, vÞ trÝ ®Æt dÊu c©u. Trùc quan thø hai còng gãp phÇn kh«ng nhá gióp häc sinh viÕt ®óng, ®ã lµ c¸c mÉu ch÷ ®­îc Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o phª chuÈn ®­a vµo gi¸o dôc cho häc sinh. C¸c mÉu ch÷ nµy ®­îc in phãng thµnh nh÷ng tê to, t«i cho treo vµo nh÷ng vÞ trÝ hîp lý trong líp, ®Ó häc sinh ngåi ë n¬i nµo còng cã thÓ quan s¸t, nhËn biÕt khi cÇn thiÕt.

     Sau khi viÕt môc bµi xong, t«i cho häc sinh kiÓm tra trong nhãm, bµn ®Ó biÕt vµ nhËn xÐt b¹n nµo kh«ng viÕt, viÕt kh«ng ®óng ®Ó kÞp thêi nh¾c nhë. Sau hai ®Õn ba tuÇn c¶ líp ®· tiÕn bé râ rÖt. Nh­ng t«i vÉn duy tr× thi ®ua theo nhãm; Gi¸o viªn kiÓm tra, nh¾c nhë tr­íc khi viÕt.

     §Ó gióp häc sinh luyÖn ch÷, gi¸o viªn cã ®iÒu kiÖn h­íng dÉn,  kiÓm tra, t«i chó träng nhiÒu vµo c¸c tiÕt chÝnh t¶, tËp viÕt.

      Ph©n m«n chÝnh t¶:

     T«i lu«n dÆn häc sinh chuÈn bÞ bµi ë nhµ nh­ ®äc nhiÒu lÇn ®o¹n v¨n sÏ viÕt chÝnh t¶, luyÖn viÕt nh÷ng ch÷ em hay viÕt sai chÝnh t¶. Khi lªn líp, ë mét sè bµi t«i l­îc bít c©u hái ®Ó dµnh thêi gian cho c¸c em luyÖn viÕt ®óng ch÷ khã víi phÇn ®«ng häc sinh trong líp. Lóc ®äc cho häc sinh viÕt, t«i ®äc to, râ rµng, ph¸t ©m chuÈn, kh«ng ®øng mét vÞ trÝ mµ ®i nhiÒu vÞ trÝ vµ ®i nhiÒu n¬i trong líp, ®Ó võa kiÓm tra tèc ®é viÕt vµ kÞp thêi ®iÒu chØnh tèc ®é ®äc. Em nµo viÕt qu¸ nhanh, chËm, ch÷ xÊu, sai chÝnh t¶, …vv th× nh¾c nhë, gióp ®ì. Quªn viÕt ch÷ hoa, t«i gîi ý quan s¸t mÉu ch÷. MÆc dï b­íc nµy yªu cÇu gi¸o viªn ph¶i ®øng trªn bôc gi¶ng h­íng vÒ c¶ líp ®Ó ®äc. Nh­ng qua kinh nghiÖm nhiÒu n¨m t«i thÊy nÕu nh­ vËy  ch÷ häc sinh kh«ng chØ xÊu mµ cßn sai chÝnh t¶ nhiÒu.

     Sau thêi gian viÕt chÝnh t¶, tr­íc khi thu chÊm, t«i cho c¸c em ®æi chÐo vë ®Ó kiÓm tra, ch÷a lçi, nhËn xÐt cho nhau vÒ ch÷, tr×nh bµy,...vv. Gi¸o viªn chÊm bµi cÈn thËn, ch÷ nµo sai, g¹ch ch©n, viÕt mÉu, cã lêi nhËn xÐt cô thÓ, ghi ®iÓm cÈn thËn.

     NhËn xÐt, khen ngîi, nh¾c nhë kÞp thêi tr­íc líp. ®Ó gióp häc sinh viÕt chÝnh t¶ kh«ng sai, t«i uèn n¾n c¸c em ®äc ®óng ngay c¸c tiÕng, tõ  khi luyÖn ®äc.

  Ph©n m«n TËp viÕt:

     V× ®©y lµ giê “ TËp viÕt”, do ®ã c¸c em ph¶i ®­îc quan s¸t nhËn xÐt cô thÓ vµ ®­îc luyÖn viÕt d­íi sù h­íng dÉn, gi¸m s¸t cña gi¸o viªn.

     PhÇn h­íng dÉn viÕt ch÷ hoa, gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh quan s¸t kü mÉu ch÷ (Trªn b¶ng) ®Ó nhËn xÐt tr¶ lêi qua c¸c c©u hái gîi më cña c« gi¸o.

     VÝ dô: ch÷ hoa …..

? Ch÷ …….. ®­îc viÕt mÊy nÐt.   (hai nÐt)

? NÐt mét viÕt gièng ch÷ hoa g×.(      )

? NÐt hai lµ nÐt g×? (nÐt khuyÕt d­íi).

    Gi¸o viªn võa viÕt mÉu võa h­íng dÉn trªn dßng kÎ « ly. H­íng dÉn ®iÓm ®Æt bót, ®iÓm dõng bót, c¸ch ®­a bót, rª bót sao cho ®óng, mÒm ch÷. Ph¶i l­u ý ®é cao c¸c con ch÷.

     Khi c¸c em luyÖn viÕt ch÷ hoa trªn b¶ng con, gi¸o viªn ph¶i theo dâi s¸t, kiÓm tra vµ ch÷a lçi cho tõng c¸ nh©n, c¶ líp .

     ChuyÓn sang viÕt tõ øng dông (tªn riªng), gi¸o viªn giíi thiÖu nhanh, gän tªn riªng. H­íng dÉn häc sinh l­u ý mét sè con ch÷ qua mét, hai c©u hái.

  VÝ dô: Tªn riªng ¤ng Giãng.

? Nh÷ng ch÷ nµo viÕt 2 ly r­ìi.

? Ch÷ hoa nµo viÕt 4 ly.

     Sau ®ã gi¸o viªn viÕt mÉu tªn riªng theo cì ch÷ nhá trªn dßng « ly ë b¶ng líp, l­u ý kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷. Khi luyÖn trªn b¶ng con, gi¸o viªn cÇn ph¶i lu«n nhËn xÐt, uèn n¾n cô thÓ c¸ch viÕt.

      Khen nh÷ng em viÕt ®óng, ®Ñp. §éng viªn gióp ®ì nh÷ng em viÕt cßn yÕu. Víi ch÷ khã cho c¸c em viÕt l¹i nhiÒu lÇn.

     Khi viÕt trªn b¶ng con, bÊt kú lÇn nµo gi¸o viªn ®Òu ph¶i nhËn xÐt tû mû, cô thÓ, uèn n¾n ngay nÐt sai.

     Tr­íc khi häc sinh luyÖn viÕt vµo vë TËp ViÕt, gi¸o viªn nh¾c nhë, khÝch lÖ vµ tæ chøc thi ®ua ®Ó c¸c em chó ý viÕt.

Trong thêi gian viÕt, gi¸o viªn ®i tíi tõng em, nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng em yÕu, ch­a chó ý ... ®Ó gióp ®ì.

      Lóc chÊm bµi (ChÊm tr­íc 1/3 líp, sè cßn l¹i thu vÒ ®Ó chÊm ë nhµ), chÊm tû mû tõng nÐt, g¹ch ch©n nh÷ng ch÷ sai, viÕt mÉu nh÷ng ch÷ ®ã bªn lÒ vë ®Ó c¸c em so s¸nh, cã lêi nhËn xÐt ng¾n gän, ghi ®iÓm ®óng vÞ trÝ, ®Ñp. Nh÷ng bµi viÕt ®óng, ®Ñp, s¹ch sÏ cho häc sinh quan s¸t ®Ó häc tËp.

 Víi nh÷ng em yÕu, t«i yªu cÇu thÊp h¬n nh­ng ®éng viªn nhiÒu h¬n.

§Ó viÖc luyÖn ch÷ cho c¸c em trë thµnh mét thãi quen tèt. Trong c¸c tiÕt häc kh¸c t«i còng th­êng xuyªn gióp c¸c em: ë tiÕt tËp ®äc, yªu cÇu häc sinh ph¶i ®äc ®óng, nhÊt lµ víi c¸c em ®äc yÕu ph¸t ©m cßn ch­a chuÈn ë mét sè tõ ng÷ do ¶nh h­áng cña ®Þa ph­¬ng. Trong c¸c tiÕt TËp lµm V¨n, LuyÖn Tõ vµ C©u, … T«i còng lu«n nh¾c nhë, yªu cÇu häc sinh viÕt ®óng, ®Ñp, s¹ch sÏ vµ râ rµng. KhuyÕn khÝch ®éng viªn nh÷ng em cã ý thøc rÌn luyÖn vµ nh¾c nhë nh÷ng em tiÕn bé cßn chËm.

     Trong c¸c buæi häc t¨ng buæi, mét tuÇn t«i dµnh1 buæi, mçi buæi ba m­¬i phót ®Ó gióp häc sinh luyÖn ch÷ hoa. T«i h­íng dÉn häc sinh luyÖn viÕt ®Ñp, ®óng theo tõng nhãm ch÷.

     Tr­íc khi viÕt t«i cho häc sinh quan s¸t, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm gièng nhau cña c¸c con ch÷ trong mçi nhãm.

 

 

      Khi viÕt ch÷, cho häc sinh so s¸nh nhËn xÐt ®Æc ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a hai con ch÷ nµy.

     Ngoµi ra t«i cßn t×m hiÓu nh÷ng häc sinh nµo viÕt ch­a ®óng, ®Ñp nhãm ch÷ nµo ®Ó kÞp thêi h­íng dÉn vµ ph©n nh÷ng em viÕt ®Ñp gióp ®ì thªm trong nh÷ng tiÕt tù häc ë líp, ë nhµ.

     Ch÷ viÕt ®Ñp, yÕu tè quyÕt ®Þnh lµ con ng­êi, nh­ng kh«ng thÓ kh«ng nãi tíi ®iÒu kiÖn kh¸ch quan t¸c ®éng.

     Tr­êng t«i ®· ®­îc c«ng nhËn tr­êng chuÈn giai ®o¹n mét vµ ®ang tiÕp tôc phÊn ®Êu ®Ó ®¹t chuÈn giai ®o¹n hai. Nh­ng ®Ó cã nh÷ng líp häc réng r·i, tho¸ng m¸t, bµn ghÕ cho häc sinh ngåi ®óng qui ®Þnhnh­yªu cÇu th× vÉn cßn h¹n chÕ. V× vËy t«i ®· cè g¾ng kh¾c phôcnh­: C¸c cöa líp lu«n më réng trong giê häc, trang trÝ tr¸nh r­êm rµ che ¸nh s¸ng, khi trêi m­a giã, bËt ®Ìn ®iÖn. S¾p xÕp bµn ghÕ vµ vÞ trÝ ngåi hîp lý, mçi tuÇn tiÕn hµnh ®æi chç ngåi mét lÇn. S¾p xÕp nh÷ng em viÕt ®Ñp. ®óng ngåi víi nh÷ng em viÕt cßn xÊu, sai, … ®Ó kÌm cÆp, gióp ®ì. Tæ chøc: “§«i b¹n cïng tiÕn”, nhãm “B¹n gióp b¹n”. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy rÊt thiÕt thùc v× kh«ng chØ ®éng viªn, gióp ®ì nhau rÌn ®äc, luyÖn ch÷, thi ®ua häc tËp trong c¸c m«n To¸n, TËp Lµm V¨n, hay LuþÖn Tõ vµ C©u, … mµ cßn t¹o nªn mèi ®oµn kÕt g¾n bã cña c¸c em trong líp.

     Trong tÊt c¶ c¸c giê häc,t«i lu«n nh¾c nhë häc sinh ngåi ®óng t­ thÕ: Kh«ng tú ngùc vµo bµn g©y tøc ngùc. M¾t kh«ng cói s¸t vë g©y cËn thÞ, ngåi ngay ng¾n ®Ó tr¸nh cong vÑo cét sèng.

     Hµng tuÇn, th¸ng t«i tæ chøc cho häc sinh b×nh chän nh÷ng em häc sinh cã ý thøc rÌn luyÖn vµ häc tËp tèt, mµ ch÷ viÕt còng lµ mét trong nh÷ng tiªu chuÈn ®Ó b×nh chän, mçi tuÇn mét lÇn gi¸o viªn kiÓm tra “Vë s¹ch, ch÷ ®Ñp’ cña häc sinh. Mét lÇn trong mét th¸ng t«i tæ chøc cho häc sinh kiÓm tra chÐo, b×nh chän nh÷ng em duy tr× tèt “Vë s¹ch, ch÷ ®Ñp” khen ngîi nh÷ng em tiÕn bé vµ nh¾c nhë nh÷ng em ý thøc ch­a cao. V× thÕ phong trµo thi ®ua luyÖn ch÷ ë líp diÔn ra tuy kh«ng ån µo, nh­ng rÊt kiªn tr×, ®iÒu ®ã còng gióp cho chÊt l­îng häc tËp vµ nÒ nÕp cña líp ngµy mét tèt h¬n.

    VÒ phÝa häc sinh:

+ Víi vë viÕt:

    T«i ph¸t ®éng, ®éng viªn häc sinh, trao ®æi víi phô huynh  mua vë « ly, giÊy chÊt l­îng, ®Ó lo¹i trõ hiÖn t­îng xÐ vë, viÕt cÈu th¶.

Sau hai tuÇn nhËn líp, ®· cã 90% häc sinh cã vë theo yªu cÇu.

Mçi häc sinh cã mét quyÓn vë nh¸p, h¹n chÕ xÐ vë.

Bót viÕt: còng víi h×nh thøc ®éng viªn, khuyÕn khÝch, sau hai tuÇn 100% häc sinh trong líp ®Òu viÕt bót ch÷ A, viÕt mét lo¹i mùc. Ch­a dõng ë ®ã, t«i thÊy bót ch÷ A viÕt ®Ñp h¬n bót bi, nh­ng viÕt bót cã nÐt thanh, nÐt ®Ëm, ch÷ viÕt sÏ ®Ñp h¬n rÊt nhiÒu.Tuú tõng ®èi t­îng ®Ó t¸c ®éng. Sî d©y bÈn, t«i h­íng dÉn c¸c em ®Æt mét tê giÊy tr¾ng lãt d­íi tay tr­íc khi viÕt. Ph©n tÝch cho phô huynh häc sinh thÊy: Mét bót bi rÎ tiÒn h¬n mét bót m¸y, chÝnh v× thÕ kh«ng lo gi÷ g×n, dÔ háng mÊt bót, trong n¨m häc sÏ ph¶i mua nhiÒu bót, cßn bót thanh ®Ëm nhiÒu tiÒn h¬n, nh­ng h×nh thøc ®Ñp, viÕt dÔ ®Ñp, lu«n lo gi÷ g×n, do ®ã c¶ n¨m häc chØ cÇn mua mét bót, thËm chÝ sau hai n¨m häc th× bót thanh ®Ëm vÉn cßn dïng tèt. Vµo ®Çu häc kú II ®· cã 1/2 sè häc sinh trong líp dïng bót nÐt thanh ®Ëm, ch÷ c¸c em còng v× thÕ mµ ®Ñp h¬n.

    Nhê sù gióp ®ì cña phô huynh, cïng phong trµo thi ®ua trong líp, t«i yªu cÇu mçi em ph¶i cã mét quyÓn vë ®Ó luyÖn ch÷ viÕt ë nhµ. Trong mét tuÇn viÕt ba ®o¹n v¨n, th¬ tù chän trong ba bµi tËp ®äc ®­îc häc trong tuÇn. Trong nhãm kiÓm tra hµng ngµy, thø 5 tuÇn ®ã gi¸o viªn thu vÒ chÊm, nhËn xÐt tû mû trong vë, khen ngîi, nh¾c nhë kÞp thêi vµo tiÕt sinh ho¹t cuèi tuÇn.

     H»ng ngµy ,trong bµi viÕt c¸c m«n häc kh¸c, lóc chÊm bµi ®Òu cã ®iÓm ch÷ viÕt ®Ó lu«n nh¾c nhë vµ khuyÕn khÝch häc sinh luyÖn ch÷. §ång thêi t«i lu«n liªn hÖ víi phô huynh ®Ó nhê phô huynh quan t©m, nh¾c nhëcon em luyÖn ch÷ ë nhµ vµ mua vë,bót…®óng qui ®Þnh.

     Cuèi häc k× 1 T«i ®· tæ chøc thi: vë s¹ch ch÷ ®Ñp kÕt qu¶ nh­ sau:

Tæng sè häc sinh

Lo¹i A+

Lo¹i A

Lo¹i B

 

 

 

 

 

 

24

05

20.9

10

41.4

09

37.8

 

     Cuèi k× 1 tr­êng còng tæ chøc kiÓm tra Vë s¹ch, ch÷ ®Ñp líp ®· xÕp thø nhất trªn 10 líp. Mäi nÒ nÕp, chÊt l­îng häc tËp ®­îc khen ngîi cã tiÕn bé nhiÒu so víi n¨m häc tr­íc. Nh÷ng em ®Çu n¨m xÕp lo¹i B nay lªn lo¹i A ®· lµ ®¸ng khen. Cã em ®· tiÕn tõ B lªn A+ vµ cßn ®­îc ban chÊm Vë s¹ch,ch÷ ®Ñp ®Ò nghÞ nÕu thêi gian tíi huyÖn tæ chøc thi th× sÏ lËp ®i. ĐÓ cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ vËy ®· tèn kh¸ nhiÒu thêi gian. N¨m häc tr­íc cã thÓ nãi em lµ häc sinh c¸ biÖt. C¸ biÖt ë ®©y kh«ng ph¶i lµ häc yÕu, ®¸nh nhau. Ng­îc l¹i, em rÊt hay gióp ®ì b¹n, häc lùc t­¬ng ®èi kh¸. V× kh«ng ch¨m chØ, ®iÓm sè thÊt th­êng, ch÷ viÕt cÈu th¶, ch÷ sè viÕt kh«ng ®óng theo qui ®Þnh, viÕt hay g¹ch bá bÈn, bµi viÕt bµi bá, vë míi chØ ®­îc 2 ®Õn 3 tuÇn lµ chØ cßn mÊy tê, do tïy tiÖn xÐ vë lµm m¸y bay, tµu thñy…Tr­íc khi nhËn líp, qua nhiÒu kªnh th«ng tin, t«i ®· n¾m ®­îc nhiÒu ®iÓm yÕu, m¹nh cña häc sinh ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp.   

c. KÕt luËn

      Mét vµi c¸ nh©n kh«ng thÓ t¹o nªn mét tËp thÓ hïng m¹nh. Nh­ng mét tËp thÓ v÷ng m¹nh còng kh«ng thÓ thiÕu nh÷ng c¸ nh©n xuÊt s¾c lµm nßng cèt. Líp t«i chñ nhiÖm lµ mét tËp thÓ nh­ vËy.Ban Gi¸m hiÖu, c¸c c« gi¸o kh«ng chØ khen líp  vÒ chÊt l­îng mµ c¶ vÒ nÒ nÕp, kh«ng chØ ®äc tèt  mµ cßn viÕt ch÷  ®Ñp.

     Nh÷ng em viÕt ch÷ ®Ñp ®¹t gi¶i ë tr­êng, c¶ nh÷ng em viÕt cã tiÕn bé, ®Òu cã sù khen ngîi cña gi¸o viªn tr­íc líp, trong c¸c cuéc häp phô huynh.

     Sau nh÷ng th¸ng ngµy cè g¾ng cña häc sinh, t×nh yªu th­¬ng vµ sù kiªn tr× cña gi¸o viªn. Cïng víi sù gióp ®ì phô huynh, sù chØ ®¹o cña Ban Gi¸m hiÖu nhµ tr­êng TiÓu häc Kú T©n II, ChÊt l­îng ch÷ viÕt cña líp t«i ®· kh«ng ngõng ®­îc n©ng lªn.

Sau ®©y lµ kÕt qu¶  gi÷a th¸ng 4 -2009:

Tæng sè häc sinh

Lo¹i A+

Lo¹i A

Lo¹i B

 

 

 

 

 

 

24

09

37.8

09

37.8

06

24.4

    Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c luyÖn ch÷ viÕt cho häc sinh líp 3 mµ t«i ®· tõng thùc hiÖn, bæ sung trong nhiÒu n¨m. KÕt qu¶ tuy ch­a cã g× lµ to lín, nh­ng ®ã lµ nh÷ng g× mµ t«i ®·, ®ang vµ sÏ tiÕp tôc thùc hiÖn. Mong sao ®­îc gãp mét phÇn søc lùc nhá bÐ cña m×nh gióp c¸c em: nh÷ng chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc, kh«ng chØ “V¨n hay” mµ cßn “Ch÷ tèt”.

    Nh÷ng kinh nghiÖm trªn t«i ®· phæ biÕn cho c¸c ®ång nghiÖp trong tr­êng. §­îc nhiÒu ng­êi ñng hé, häc tËp vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ ®¸ng kÓ.

    T«i mong muèn nh÷ng kinh nghiÖm cña t«i, cña c¸c ®ång nghiÖp, cïng sù gióp ®ì cña c¸c bËc phô huynh, sù cè g¾ng cña c¸c em häc sinh, ®Ó phong trµo thi ®ua “Vë s¹ch, ch÷ ®Ñp” kh«ng chØ lµ phong trµo mµ trë thµnh nÒ nÕp cho mäi gi¸o viªn vµ häc sinh trong c¸c tr­êng häc.

    T«i còng mong sù gãp ý ch©n thµnh cña c¸c ®ång chÝ chuyªn viªn, c¸c ®ång nghiÖp cã nhiÒu kinh nghiÖm, ®Ó trong nh÷ng n¨m häc tiÕp theo t«i cã thªm kinh nghiÖm gióp  c¸c em häc sinh viÕt ®óng vµ ®Ñp h¬n .

                                               

  T«i xin ch©n  thµnh c¶m ¬n!                                       


Tác giả: Trần Trang Linh
Nguồn: th-chauloc-nghean.violet.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan