Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Châu Lộc
Thông báo
Hình ảnh tiêu biểu
  • Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 17
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

SKKN: Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1

A. ĐẶT VẤN ĐỀ Sự mong muốn lớn nhất của trẻ là được đến trường, được học đọc, học viết. Biết đọc, biết viết là cả một “tài sản” lớn nhất, nó đi theo các em suốt cả cuộc đời, nó là “chìa khóa” vạn năng giúp các em mở cửa thế giới tri thức của nhân loại, giúp các em vững bước vào tương lai. Chính vì vậy, giáo viên dạy lớp 1 là người rất quan trọng, là người mẹ thứ...

A. ĐẶT VẤN ĐỀ

       Sự mong muốn lớn nhất của trẻ là được đến trường, được học đọc, học viết. Biết đọc, biết viết là cả một “tài sản” lớn nhất, nó đi theo các em suốt cả cuộc đời, nó là “chìa khóa” vạn năng giúp các em mở cửa thế giới tri thức của nhân loại, giúp các em vững bước vào tương lai. Chính vì vậy, giáo viên dạy lớp 1 là người rất quan trọng, là người mẹ thứ hai ở trường đưa đến cho các em niền tin vào học tập, giúp cho các em đọc từng con nhữ, đưa từng nét bút, ... Chính vì vậy giáo dục tiểu học là cơ sở ban đầu hết sức quan trọng, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người, cho giáo dục phổ thông và cho toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân.  quèc d©n. B­íc vµo TiÓu häc, häc sinh  ®Õn víi d¹ng ho¹t ®éng míi: ho¹t ®éng häc tËp. Nhê ®ã mµ häc sinh tiÓu häc h×nh thµnh ®­îc c¸ch häc víi hÖ thèng kü n¨ng c¬ b¶n t¹o thµnh n¨ng lùc häc tËp cña c¸c em. Trong hÖ thèng c¸c kü n¨ng mµ häc sinh ®­îc häc th× kü n¨ng quan träng hµng ®Çu ®ã lµ ®äc thµnh tiÕng:  §äc ®óng vµ tr¬n tiÕng; ®äc liÒn tõ, ®äc côm tõ vµ c©u; ng¾t, nghØ (h¬i) ®óng chç. §©y lµ kü n¨ng then chèt, t¹o tiÒn ®Ò c¬ b¶n cho viÖc häc tÊt c¶ c¸c m«n häc cña häc sinh.

B. NỘI DUNG

I. Thực trạng và nguyên nhân

1. Thực trạng:

- Ở độ tuổi 6 – 7 của học sinh lớp 1.Các em đa số còn rất ngoan, dễ vâng lời,  nghe lời cô giáo, thích học tập và thi đua với các bạn, dễ khích lệ động viên khen thưởng vv….

- Trình độ học sinh trong lớp không đồng đều. Bên cạnh những em phát triển, học tốt, tiếp thu nhanh vẫn còn một số em yếu về thể chất, bé nhỏ hơn so với các bạn bình thường kèm theo phát triển chậm về trí nhớ, học trước quên sau, chậm tiến.

- Còn một phần không ít phụ huynh ở vùng nông thôn sâu, không và chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập của con em mình, chưa tạo điều kiện tốt để con em mình đến lớp cũng như nhắc nhở các em học bài, đọc bài ở nhà.

- Tranh ảnh minh họa có sẵn cho môn Tiếng Việt còn hạn chế. Giáo viên còn tự làm thêm đồ dùng dạy học để tạo sinh động cho tiết dạy, nên còn mất thời gian đầu tư.

 

2. Nguyên nhân

    - Do häc sinh ghi nhí ©m vµ ch÷ ghi ©m cßn chËm, kh¶ n¨ng tæng hîp ©m, vÇn, tiÕng, tõ ch­a nhanh, v× thÕ khi ®äc HS cßn ph¶i dÞch l©u dÉn tíi HS ®äc rêi r¹c tõng tiÕng.

    - HS ch­ưa ph©n biÖt ®­îc nh÷ng ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau cña c¸c vÇn trong mét nhãm vÇn cã mét ®Æc ®iÓm gièng nhau cho nªn khi ®äc HS cßn ®äc lÉn lén gi÷a vÇn nµy víi vÇn kia.

    - HS ®äc sai tõ do chư­a hiÓu nghÜa cña tõ.

- Gi¸o viªn chư­a linh ho¹t khi sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc; ch­ưa biÕt bè trÝ lưîng thêi gian cho phï hîp víi tõng phÇn bµi d¹y; tiÕt d¹y cßn dµn tr¶i, thiÕu träng t©m; cßn rèi r¾m vµo c¸c thao t¸c nh­ thao t¸c sö dông ®å dïng d¹y häc cña gi¸o viªn, thao t¸c sö dông ®å dïng häc tËp cña häc sinh dÉn tíi c¸c tiÕt d¹y ch­a kh¾c s©u ®­îc c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng theo yªu cÇu mét c¸ch khoa häc.

- Khi d¹y häc sinh ®äc c©u, gi¸o viªn kh«ng chó ý luyÖn cho häc sinh c¸ch ®äc theo quy tr×nh: tiÕng - tõ - côm tõ - c©u cho nªn häc sinh sÏ gÆp khã kh¨n khi luyÖn ®äc liÒn tõ, liÒn côm tõ , liÒn c©u; ng¾t, nghØ (h¬i) chư­a ®óng chç.

 - Mét sè phô huynh chư­a biÕt c¸ch hư­íng dÉn häc sinh häc ë nhµ dÉn tíi c¸c em cßn ®äc vÑt.

 §ã lµ nh÷ng nguyªn nh©n lµm ¶nh hư­ëng ®Õn chÊt l­ưîng ®äc thµnh tiÕng cña häc sinh.

 

II. NHỮNG GIẢI PHÁP MỚI

 

 1. S¾p xÕp chç ngåi cña häc sinh:

 - Ph©n lo¹i häc sinh theo 3 møc:

               * Häc sinh tiÕp thu bµi nhanh,

               * Häc sinh tiÕp thu bµi ë møc trung b×nh

               * Häc sinh tiÕp thu bµi chËm

 - S¾p xÕp chç ngåi häc sinh mét c¸ch hîp lý: Cø mét em tiÕp thu bµi chËm, GV xÕp ngåi bªn c¹nh em tiÕp thu bµi nhanh hoÆc tiÕp thu bµi ë møc trung b×nh ®Ó c¸c em gióp ®ì nhau trong häc tËp.

 

2. Phæ biÕn cho phô huynh c¸ch h­íng dÉn häc sinh häc ë nhµ: 

- Th«ng b¸o râ kh¶ n¨ng häc tËp cña tõng em vµ phæ biÕn cho phô huynh c¸ch h­íng dÉn häc sinh häc ë nhµ th«ng qua cuéc häp phô huynh ®Çu n¨m.

- GV th­êng xuyªn th«ng b¸o kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh cho phô huynh râ vµo cuèi mçi tuÇn th«ng qua sæ liªn l¹c gi÷a gi¸o viªn vµ phô huynh hoÆc th«ng qua ®iÖn tho¹i (nÕu cã).

3. Hư­íng dÉn häc sinh ghi nhí ©m vµ ch÷ ghi ©m:

- Cho häc sinh nhËn diÖn kü ch÷ ghi ©m trªn b¶ng b»ng c¸ch so s¸nh ch÷ ghi ©m míi víi nh÷ng ®å vËt, h×nh ¶nh quen thuéc trong cuéc sèng hµng ngµy cña c¸c em.

        VÝ dô: - Ch÷  h gièng c¸i  ghÕ tùa

                   - Ch÷  t  gièng dÊu +

- Sau khi nhËn diÖn kü ch÷ ghi ©m, GV cho häc sinh t×m ch÷ ghi ©m trong bé ®å dïng häc TiÕng ViÖt cña häc sinh.

- Gi¸o viªn ph¸t ©m mÉu chuÈn sau ®ã cho häc sinh thùc hµnh ph¸t ©m nhiÒu lÇn. NÕu häc sinh gÆp khã kh¨n khi ph¸t ©m, GV ph¶i dïng biÖn ph¸p ph©n tÝch cÊu ©m.

4. H­ưíng dÉn häc sinh ®äc vÇn, ®äc tiÕng:

- Khi d¹y vÇn, GV cho HS quan s¸t, ph©n tÝch vÇn kü sau ®ã h­íng dÉn HS ®äc b»ng c¸ch GV ®äc mÉu chuÈn hoÆc cho 1-2 HS kh¸ ®äc mÉu tr­íc sau ®ã cho HS thùc hµnh luyÖn ®äc nhiÒu lÇn. NÕu HS ®äc cßn sai hoÆc khã kh¨n khi ®äc GV cÇn ph©n tÝch cÊu ©m ®Ó gióp HS hiÓu râ c¬ chÕ ph¸t ©m.

 * VÝ dô:  VÇn oa: ©m o ®øng tr­íc ph¸t ©m trßn m«i, ©m a ®øng sau ph¸t ©m kh«ng trßn m«i. V× vËy, khi ®äc vÇn oa b¾t ®Çu lµ trßn m«i vµ kÕt thóc lµ kh«ng trßn m«i (GV lµm mÉu).

- Cho HS so sánh điểm giống và khác nhau giữa các vần trong một bài học, sau đó cho HS phân biệt ngay dể trành sự nhầm lẫn

- Hướng dẫn HS đọc tiếng bằng cách tách nhẩm âm đầu – vần – dấu thanh sau đó tổng hợp lại thành tiếng và đọc.

- NÕu HS t¸ch tiÕng thµnh ©m ®Çu nh­ng kh«ng ®äc ®­îc vÇn, GV h­íng dÉn HS t¸ch vÇn thµnh c¸c ©m, sau ®ã tæng hîp ©m ®Çu - vÇn - thanh ®Ó ®äc.

ViÖc h­íng dÉn HS ®¸nh vÇn chñ yÕu khi d¹y vÇn, tiÕng kho¸ cßn khi HS luyÖn ®äc øng dông th× nªn h¹n chÕ viÖc ®¸nh vÇn. ChØ nªn ¸p dông víi HS tiÕp thu bµi chËm. GV nªn khuyÕn khÝch HS ®äc tr¬n tiÕng ®Ó gióp HS ®äc liÒn tõ, liÒn côm tõ vµ c©u.

Để giúp HS nhớ lâu và nắm chắc các vần vừa học đòng thời tạo hứng thú cho các em trong học tập tôi đã làm như sau:

+ Chỉ và yêu cÇu HS ®äc nh÷ng tiÕng bÊt kú trªn b¶ng kh«ng theo thø tù bµi häc.

+ HS nh¾m m¾t, ph©n tÝch cÊu t¹o cña mét tiÕng nµo ®ã theo yªu cÇu cña GV.

 

5. H­ưíng dÉn häc sinh ®äc phần tập đọc:

       Khi dạy một tiết Tập đọc, nhiều giáo viên cần thực sự chú ý rèn đọc cho học sinh khi học sinh đọc sai. Đặc biệt chú ý tới việc luyện cách đọc một câu văn dài vì học sinh đọc còn gặp nhiều khó khăn. Khi sử dụng các hình thức trực quan thì GV cần đưa ra vật thực hay phóng to hình vẽ sẽ gây được hứng thú học tập cho các em. Do tập tục địa phương nên các em rất hay đọc sai phụ âm ch/tr, s/x và  dấu hỏi – ngã.

      Bên cạnh đó tập đọc là phân môn chủ yếu rèn cho học sinh kỹ năng đọc, từ mức độ nhận biết để đọc đúng đến mức độ cao hơn là đọc lưu loát, biết ngắt nghỉ, lên -  xuống giọng và thể hiện thái độ tình cảm qua bài Tập đọc, học sinh hiểu được nội dung của bài. Để giúp HS học tốt phần tập đọc tôi đã sử dụng các phương pháp dạy học sau:

1. Phương pháp trực quan:

  • Phương pháp này phù hợp với tư duy, tâm lý lứa tuổi ở bậc Tiểu học:

    Ở phương pháp này giáo viên đưa ra những bức tranh minh hoạ bằng vật thật cho từng bài (gọi chung là đồ dung học tập) để phục vụ cho quá trình rèn đọc của học sinh kết hợp đọc hiểu và bước vào đọc diễn cảm tốt.

    b. Các hình thức trực quan (Cách dạy):

   * Giọng đọc mẫu của giáo viên: Đây là một hình thức trực quan sinh động và có hiệu quả đáng kể, có tác dụng làm mẫu cho học sinh luyện đọc. Do đó, muốn rèn đọc cho học sinh tôi luôn chuẩn bị trước các bài ở nhà để cho học sinh đọc đúng các thể loại, đúng ngữ điệu, tránh đọc đều đều mà cần phải biết biểu hiện tình cảm của mình qua cử chỉ, ánh mắt, nét mặt, nụ cười khi đọc.

   *Luyện đọc từ khó:

       Khi hướng dẫn học sinh phát âm tôi thường phân tích cho các em thấy sự khác biệt giữa cách phát âm đúng với cách phát âm sai mà học sinh thường mắc như các tiếng có phụ âm l/n, ch/tr, s/x.

       Điều này cần hướng dẫn tỉ mỉ và có trực quan cho các em thấy được sự khác nhau của nó để phân biệt rõ khi đọc phát âm cho đúng. Đặc biệt đối với học sinh yếu, tôi còn sử dụng các trực quan cụ thể để các em thấy được hệ thống cách phát âm như môi, răng, lưỡi (bộ máy phát âm) khi phát âm nó như thế nào. Cụ thể hơn, tôi làm mẫu trực tiếp để học sinh quan sát và luyện cách phát âm.

       Ngoài hình thức trên, tôi còn ghi các từ khó để luyện đọc bằng phấn màu lên bảng (bảng phụ) . Tôi dùng phấn màu ghi các phụ âm, vần khó, làm nổi bật các phụ âm, vần khó trong các từ luyện đọc để các em được nhìn (bằng mắt), được tập phát âm (bằng miệng), được nghe (bằng tai) và có thể được viết bằng tay vào bảng con. Có như vậy các em sẽ nhớ lâu và đọc đúng.

       Giáo viên đọc mẫu – Học sinh giỏi luyện đọc.

       Học sinh thường đọc sai phụ âm, sai vần luyện đọc. Học sinh yếu cần luyện nhiều và tôi yêu cầu học sinh phân tích các từ có tiếng, vần mà các em hay đọc sai để nắm bắt rõ hơn. Đa số học sinh đọc tốt, trừ một số trường hợp đặc biệt (các em bị dị tật về bộ máy phát âm) còn lại với cách rèn đọc trên các em đã đọc tốt.

  • Luyện đọc câu – đoạn – bài:

      Kết hợp với rèn phát âm đúng tiếng, từ có phụ âm, có vần học sinh hay phát âm sai; tôi còn rèn cho học sinh biết ngắt, nghỉ đúng dấu chấm, dấu phẩy và đọc lưu loát (đây là yêu cầu trọng tâm của hcọ sinh lớp 1).

      Bước sáng phần đọc, đa số các em còn đọc chưa chuẩn, đọc còn ngắc ngứ, đọc từng âm, tiếng. Một số học sinh yếu còn phải dừng lại để đánh vần. Nhiều em chưa biết nghỉ hơi đúng lúc, đúng chỗ. Để khắc phục tình trạng này, tôi đã dành nhiều thời gian hơn cho việc luyện đọc. Tuy nhiên vẫn đảm bảo đủ nội dung trong một giờ Tập đọc. Dùng thời gian thích đáng cho việc luyện đọc (ở lớp và ở nhà).

       Khi học sinh đọc tôi theo dõi để nhắc nhở học sinh ngắt nghỉ đúng dấu chấm, dấu phẩy. Đọc rõ từng cụm từ, câu, tránh đọc kéo dài giọng.

       Đối với học sinh yếu phần luyện đọc chưa đạt yêu cầu, các em dung bút chì đánh dấu vào sách giáo khoa, về nhà tự luyện đọc, tiết học sau tôi kiểm tra.

       Rèn kỹ năng đọc: đọc câu, đoạn hay cả bài, tôi luôn hướng dẫn các em rất tỉ mỉ. Trong các giờ Tập đọc, tôi thường chép sẵn các đoạn văn hay thơ cần lưu ý về cách đọc. Nếu là bài đọc thuộc long cũng cần phải chép ra bảng phụ để học sinh tri giác cụ thể, cần chép rõ rang mới có tác dụng trực quan tốt.

      Khi dạy học thuộc long, tôi chép bài lên bảng (bảng phụ) rồi luyện đọc cho các em bằng phương pháp xoá dần chỉ để lại từ điểm tựa. Phần này làm trực quan tốt thì các em học dễ nhớ và thuộc bài nhanh hơn so với phương pháp để học sinh đọc ở sách giáo khoa.

  • Dùng tranh ảnh, vật thật:

      Đây là phương pháp có tác dụng không khó trong việc rèn kỹ năng đọc cho học sinh. Nhưng khi đã sử dụng tranh ảnh thì các bức tranh đó phải to, đẹp, rõ rang. Nếu không có điều kiện phóng to, tôi sử dụng tranh ảnh minh hoạ ngay ở trong sách giáo khoa. Tuỳ từng bài để ta có thể sử dụng trực quan cho phù hợp.

      Tôi yêu cầu học sinh khi đọc phải nhấn mạnh các từ chỉ màu, sắc, độ.

      Học sinh phải nhớ từ cần nhấn mạnh. Luyện đọc từ cần nhấn mạnh, ngay cả các em yếu cũng đọc được.

      Sử dụng phương pháp này giúp học sinh có kỹ năng đọc và tiếp thu bài tốt, đọc diễn cảm bài.

      Giúp học sinh dễ hiểu bài hơn và gây hứng thú cho học sinh khi đọc, nhằm khắc sâu kỹ năng đọc và nắm nội dung bài của học sinh. Phương pháp này nhằm củng cố niềm tin vững chắc cho học sinh.

2. Phương pháp đàm thoại:

    a. Phương pháp này phù hợp với tâm lý trẻ nhỏ, các em thích được hoạt động (hoạt động lời nói).

     Phương pháp đàm thoại được thực hiện trên cơ sở trao đổi câu hỏi phục vụ cho nội dung bài. Ở đây có thể thấy, giáo viên nêu câu hỏi dẫn dắt, gợi mở; trò tìm tòi, khám phá, chiếm lĩnh kiến thức. Ngược lại, trò có thể nêu câu hỏi thắc mắc để giáo viên có thể hướng dẫn và giải đáp.

   b. Các hình thức đàm thoại:

    - Bước 1: Rèn cho học sinh.

    Khi rèn kỹ năng đọc và hiểu cho học sinh, tôi thường chuẩn bị trước câu hỏi sao cho phù hợp với học sinh và bài đọc. Muốn học sinh hiểu nội dung, trước hết học sinh phải có kỹ năng đọc đó là: Đọc đúng lưu loát, trôi chảy bài đọc. Có đọc thông văn bản thì các em mới hiểu nội dung bài và hiểu giá trị nghệ thuật của bài dẫn đến sự cảm thụ tốt và đọc diễn cảm tốt hơn. Để đạt những yêu cầu đó, tôi thường đưa ra những câu hỏi cần sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, phù hợp với từng bài đọc.

Bước 2: Rèn đọc hiểu cho học sinh.

     Kết hợp với việc rèn đọc đúng, cần rèn đọc hiểu cho học sinh. Đọc hiểu ở đây có thể là từ khoá, từ trung tâm, câu, đoạn, bài.

     Tóm lại, trong giai đoạn đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp đàm thoại chỉ dùng để gợi mở, dẫn dắt để học sinh hiểu và chiếm lĩnh kiến thức chứ không sử dụng trong suốt quá trình dạy đọc mà cần phải xen kẽ những phương pháp khác để bài dạy đạt kết quả cao và học sinh không chán.

Tác dụng của phương pháp đàm thoại:

Phương pháp đàm thoại là tạo cho học sinh phát triển giao tiếp (giao tiếp giữa cô và trò). Khi sử dụng phương pháp này ngoài việc có tác dụng giúp học sinh tiếp thu kiến thức còn có tác dụng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Giáo viên kịp thời điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học của mình cho phù hợp với đối tượng học sinh.

  3. Phương pháp luyện tập:

  a. Phương pháp luyện tập:

    Đây là phương pháp chủ yếu, thường xuyên sử dụng khi dạy học, học phân môn Tập đọc. Với phương pháp này, tôi hướng dẫn học sinh vận dụng thực hành tốt. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh rèn kỹ năng, kỹ xảo khi luyện đọc. Tôi luông hướng dẫn học sinh luyện tập có ý thức và kiểm tra ngay kết quả luyện tập tại lớp cụ thể.

  b. Các biện pháp luyện tập:

  b.1. Luyện đọc đúng:

     Là đọc thành tiếng, yêu cầu đọc trôi chảy, lưu loát và rèn cho học sinh biết ngừng nghỉ đúng chỗ, biết phân biệt câu thơ, dòng thơ.

     Ngoài việc rèn cho học sinh biết ngắt nghỉ đúng dấu chấm, dấu phẩy. Tôi còn hướng dẫn học sinh biết ngắt hơi sau các dấu hai chấm, dấu chấm than, chấm lửng… (đối với bài văn xuôi).

  b.2 Luyện đọc thầm:

    Đối với học sinh lớp 1, đọc thầm khó hơn đọc thành tiếng, do các em chưa có ý thức tập trung cao để theo dõi bài đọc. Thường thì các em bỏ sót tiếng, dòng trong bài đọc. Tôi đã theo dõi khi các em đọc thầm, một số em chưa có ý thức tự giác khi làm việc này. Để hướng dẫn học sinh đọc thầm tốt, tôi yêu cầu các em làm theo hướng dẫn của tôi.

   - Yêu cầu tất cả học sinh theo dõi vào bài, đọc phải đầy đủ các tiếng trong câu (lưu ý không đọc lướt).

   - Yêu cầu học sinh đọc thầm bằng mắt, học sinh tập bỏ dần thói quen đọc thành tiếng lầm rầm (phát ra tiếng nhẩm nhỏ).

   - Giao câu hỏi gắn với nội dung đoạn, bài đọc.

   - Khi đọc cố gắng không dùng ngón tay hay que tính để chỉ vào từng chữ, dòng trong sách (trừ trường hợp với những em quá yếu).

   - Kiểm tra đọc thầm của các em, tôi đã tiến hành kiểm tra bằng cách yêu cầu các em trả lời câu hỏi nội dung của đoạn vừa đọc đến đâu.

    Nếu học sinh đọc thầm tốt thì các em đã hiểu được nội dung của đoạn đó, các em sẽ trả lời câu hỏi được tốt hơn.

    Đối với học sinh yếu, tôi thường xuyên quan tâm hơn và giúp đỡ các em bằng cách:

   - Lưu ý hơn trong giờ Tập đọc.

   - Thường xuyên uốn nắn việc phát âm sai.

   - Giúp học sinh đọc dứt khoát hơn từng cụm từ trong câu ngắn. Với câu dài, tôi hướng dẫn học sinh vạch nhịp bằng bút chì vào sách giáo khoa, để các em ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.

   - Đề ra yêu cầu đọc ở nhà, có như vậy mới buộc học sinh đọc lại những từ, cụm từ, câu chưa trôi chảy để hôm sau tôi kiểm tra xem các em đọc đã đạt yêu cầu chưa.

   - Bố trí những em khá ngồi gần để kèm cặp.

     b.3. Hình htức luyện tập ở nhà:

    Hình thức này cũng góp phần tích cực giúp học sinh đọc lại những từ, cụm từ, rèn luyện kỹ năng đọc, tôi thường áp dụng và thực hiện như sau:

   - Với học sinh yếu: Luyện đọc từ, cụm từ, câu, cả bài.

   - Với học sinh trung bình, khá: Luyện đọc trôi chảy, lưu loát cả bài.

   - Với học sinh giỏi: Đọc diễn cảm toàn bài.

   Để đạt được mục đích trên, tôi hướng dẫn trước ở trên lớp thật tỉ mỉ, cụ thể để học sinh về nhà luyện đọc.

   Yêu cầu kiểm tra kết quả luyện đọc theo từng cặp.

   Ngoài ra cần kết hợp giữa gia đình và giáo viên chủ nhiệm để hỗ trợ kèm cặp những em còn đọc yếu.

   b.4. Tổ chức trò chơi Tiếng Việt:

    Có nhiều hình thức trò chơi  Tiếng Việt, tuỳ từng bài đọc để áp dụng trò chơi sao cho phù hợp. Trong khâu rèn kỹ năng đọc nói riêng và dạy bài Tập đọc nói chung, tôi thường áp dụng các trò chơi Tiếng Việt như:

  • Thi đọc đúng các từ, cụm từ có các phụ âm hay mắc lỗi khi đọc.
  • Thi đọc nối tiếp đoạn văn, câu thơ, khổ thơ trong bài đọc thuộc lòng.
  • Thi tìm các từ còn thiếu trong đoạn văn, thơ.
  • Đọc một câu biết cả đoạn.

     Khi chơi trò chơi, tất cả các đối tượng học sinh trong lớp đề được chơi, kể cả những học sinh yếu cũng được chọn tham gia để các em cũng được hoà nhập và giúp các em học tập có ý thức hơn.

4. Kết quả :

Qua quá trình áp dụng đề tài vào dạy học tôi đã thu được kết quả như sau:

Lớp 1 A: Sĩ số 18

TSHS/18

Đọc ngọng

Đọc sai phụ âm

Đọc sai dấu

Đọc đúng

Đọc diễn cảm

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

Khảo sát giữa kỳ I

2

7,5

6

22

1

3.7

17

66,8

0

0

Khảo sát giữa kì II

0

0

2

7,5

0

0

25

92.5

0

0

                       

 

III. PHẦN KẾT LUẬN

      Ngôn ngữ là một công cụ giao tiếp đặc biệt. Con người cũng như các động vật khác thường giao tiếp với nhau bằng tín hiệu. Trong đó có tín hiệu ngôn ngữ được thể hiện ở dạng nói và viết.

      Để mỗi tiết học mang lại hiệu quả cao, người giáo viên phải đầu tư thời gian một cách hợp lý nhằm lựa chọn nội dung và phương pháp dạy học cho kỹ càng, phù hợp. Đồng thời người giáo viên phải thực sự năng động, sáng tạo, luông trăn trở tìm tòi suy nghĩ, hình thức tổ chức dạy học, ví dụ: có nhiều tiết dạy giáo án điện tử để gây hứng thú trong học tập cho học sinh; sao cho mọi học sinh đều có niềm say mê, hứng thú trong học tập.

      Trong quá trình dạy - học Tập đọc phải nắm vững đặc điểm tâm sinh lý của học sinh. học sinh lớp 1, các em thích được động viên, khuyến khích, thích được chiều chuộng, gần gũi. Để thực hiện mỗi tiết dạy, giáo viên cần hiểu thật rõ, nắm vững nội dung, yêu cầu của từng tiết, toàn bài phải đọc giọng điệu chung như thế nào, tốc độ, cường độ, chỗ nào phải nhấn giọng, hạ giọng, từ nào, câu nào học sinh hay đọc sai, đọc lẫn… để giờ dạy có hiệu quả.

     Nắm chắc đặc trưng của phân môn Tập đọc 1, trong giờ học, tôi phân bố thời gian theo trình tự giáo án nhưng chú trọng các yếu tố.

      Đọc mẫu của giáo viên: Đọc mẫu nhằm giới thiệu, tạo hứng thú và tâm thế học tập.

      Nếu giáo viên đọc mẫu cho học sinh tốt cũng đã dạy cho học sinh được rất nhiều. Đọc câu, đoạn nhằm minh họa, hướng dẫn, gợi ý giúp học sinh tự tìm cách đọc. 

      Trong chương trình Tiếng Việt mới, phân môn Tập đọc có nhiệm vụ rõ ràng hơn, đó là rèn luyện cho học sinh các kỹ năng đọc, nghe và nói. Đọc là quá trình tiếp nhận thông tin; do đó các kỹ năng đọc, nghe và nói có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Sự tạo thành các kỹ năng này giúp học sinh đạt kết quả cao trong giao tiếp. Sách giáo khoa Tiếng Việt mới thể hiện rõ quan điểm giao tiếp qua việc lựa chọn hệ thống ngữ điệu cho dạy học.

      Qua quá trình tìm hiểu công việc học tập của học sinh và công tác giảng dạy của giáo viên đối với phân môn Tập đọc trong trường tiểu học, đồng thời thông qua chất lượng kiểm tra cuối năm, tôi thấy lớp 1A có nhiều tiến bộ. Song kết quả đạt được chưa hẳn là cao, bởi sự tìm tòi sáng tạo trong chuyên môn còn hạn chế. Vì vậy kết quả đạt được chưa được như mong muốn. Dạy Tập đọc quả là một vấn đề không đơn giản chút nào, nên muốn có kết quả cao thì cả thầy lẫn trò đều phải cố gắng, phải kiên trì trong quá trình rèn đọc. Muốn vậy giáo viên phải luôn luôn cố gắng đọc đúng, đọc chuẩn, diễn cảm.

      Ngoài ra còn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người giáo viên, luôn cải tiến phương pháp soạn giảng, sửa lỗi kịp thời cho từng học sinh.

      Qua thực tế, tôi thấy mình cần cố gắng rèn luyện, học tập nghiên cứu tài liệu, sách báo, học hỏi những đồng nghiệp giàu kinh nghiệm giảng dạy.

      Tôi tự rút ra bài học cho mình: Muốn đạt được mục đích mà mình mong muốn thì bản thân phải có niềm tin, niềm say mê thực sự, luôn kiên trì, nhẫn nại, rèn luyện không ngừng. Chính niềm say mê ấy sẽ giúp ta có them sức mạnh to lớn, cuốn hút ta đi vào tìm tòi sáng tạo.

       Do điều kiện khả năng có hạn, đề tài còn nhiều thiếu sót, có những vấn đề chưa thể đề cập đến. Mặc dù bản thân tôi đẫ hết sức cố gắng; rất mong được sự giúp đỡ, góp ý, bổ sung của đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này.


Tác giả: Trần Trang Linh
Nguồn: th-chauloc-nghean.violet.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan